Algemene voorwaarden praktijk Gelukkig Zijn

Dit document is ook beschikbaar als PDF-bestand [download]

Inleidende bepalingen

Deelnemer: de wederpartij van praktijk Gelukkig Zijn

Praktijk Gelukkig Zijn: praktijk voor genezing en bevrijding vertegenwoordigd door Floris Weijenburg.

Algemene bepalingen

Alles wat in het contact tussen de vertegenwoordiger van praktijk Gelukkig Zijn en de deelnemer besproken wordt blijft vertrouwelijk conform de normen zoals deze gesteld worden in de wet op privacy en bescherming van persoonsgegevens.

De deelnemer draagt zelf een verantwoordelijkheid ten aanzien van de voortgang, de effecten en resultaten van een individuele sessie Eenheid-Healing, individuele coaching-sessie Gelukkig Zijn. Praktijk Gelukkig Zijn is niet aansprakelijk voor het handelen of het nalaten van handelen van de deelnemer voor, tijdens en na een gereserveerde sessie.

Workshops Gelukkig Zijn, cursussen Gelukkig Zijn, individuele coaching-sessies Gelukkig Zijn en individuele sessies Eenheid-Healing worden gegeven in de praktijkruimte van praktijk Gelukkig Zijn, gelegen aan de Mutjeskamp 18, 5397 LX Lith.

Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Privacy

Alleen de deelnemer heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt. Hij/zij kan daartoe in goed overleg praktijk Gelukkig Zijn machtigen.

Praktijk Gelukkig Zijn behoudt zich het recht voor om audio- en /of video-opnamen te maken gedurende workshops en cursussen. De deelnemer stemt in met het gebruik van het materiaal dat gedurende een cursus of workshop wordt opgenomen zodra deze akkoord gaat met de geldende Algemene voorwaarden bij aanmelding voor een evenement.

Mocht men ter plaatse bezwaar hebben tegen opname, kan men ervoor kiezen buiten beeld te blijven tijdens opname.

Voor overige informatie rondom de privacy en de opslag van gegevens verwijzen wij naar onze Privacy statement op de website.

Aansprakelijkheid

Bij klachten en/ of aandoeningen die als ernstig worden ervaren adviseert Praktijk Gelukkig Zijn altijd een consult bij de huisarts om onderliggende, acute medische situaties tijdig te behandelen.

Resultaten van een geboekte individuele sessie Eenheid-Healing of Individuele coaching-sessie Gelukkig Zijn kunnen wisselen van persoon tot persoon en kunnen afhankelijk zijn van onder andere de inzet en de rijpheid van de deelnemer, als ook van externe omstandigheden waarin de deelnemer zich bevindt.

Garanties voor behaalde resultaten kunnen daarom niet worden gegeven door de vertegenwoordiger van Praktijk Gelukkig Zijn.

Praktijk Gelukkig Zijn is slechts aansprakelijk voor directe schade die wordt toegebracht aan de deelnemer, veroorzaakt door bewuste roekeloosheid, opzet of nalatigheid.

Praktijk Gelukkig Zijn is nooit aansprakelijk bij schade die wordt opgelopen door de deelnemer wanneer er door de deelnemer onjuiste en/of onvoldoende informatie over diens toestand is verstrekt.

Aanbod en aanvaarding

 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer via het aanbod van praktijk Gelukkig Zijn middels een bevestiging van reservering. Door de bevestiging van de reservering door praktijk Gelukkig Zijn zal zowel de deelnemer als de vertegenwoordiger van praktijk Gelukkig Zijn aan deze overeenkomst gebonden zijn.

De vertegenwoordiger van Praktijk Gelukkig Zijn zal zorgdragen voor een degelijke voorbereiding op iedere geboekte individuele sessie, workshop of cursus.

De deelnemer houdt zich aan de geldende afspraken. Er kan tot maximaal 24 uur van te voren afgezegd worden voor een sessie Eenheid-Healing of Individuele coaching. Bij een geboekte cursus of workshop dient men een opzegtermijn te hanteren van minimaal zeven werkdagen in verband met de eerder genoemde voorbereidingen die gedaan dienen te worden door de vertegenwoordiger van Praktijk Gelukkig Zijn.

Uitzonderingen zijn er in de volgende gevallen:

  • Indien er sprake is van plotselinge ziekte, of andere onvoorziene omstandigheden van of rondom de deelnemer
  • Indien er sprake is van ziekenhuisopname van de deelnemer of van een naaste van de deelnemer
  • Indien er sprake is van overlijden van de deelnemer of een van diens naasten

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden rondom de vertegenwoordiger van praktijk Gelukkig Zijn die van zodanige aard zijn dat een geboekte sessie, workshop of cursus geen doorgang kan vinden, zal met de betrokken deelnemers naar een andere mogelijkheid worden gezocht om alsnog de geboekte sessie, cursus of workshop te houden.

De vertegenwoordiger zal de deelnemers zo mogelijk maximaal 24 uur van te voren op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen van boekingen voor individuele sessies Eenheid-Healing en individuele coaching-sessies Gelukkig Zijn kunnen voorafgaand aan de sessie contant gedaan worden.

Betalingen voor geplande workshops en cursussen worden contant gedaan op locatie, voorafgaand aan het evenement, en in geval van cursussen voorafgaand aan het eerste deel van het evenement.

Voor dergelijke individuele sessies gelden vaste prijzen, welke op de website van praktijk Gelukkig Zijn worden vermeld. Praktijk Gelukkig Zijn behoudt het recht de prijzen van dergelijke sessies te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen meer voor eventueel gereserveerde sessies.

De prijzen voor geplande workshops en cursussen Gelukkig Zijn staan vast en worden eveneens vermeld op de website van praktijk Gelukkig Zijn. Praktijk Gelukkig Zijn behoudt het recht de prijzen van workshops en cursussen te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor door deelnemers reeds geboekte evenementen

De bedragen die in deze voorwaarden en op de website worden vermeld gelden, voor zover van toepassing, exclusief BTW.

Verplichtingen

De deelnemer mag een serieuze en integere houding verwachten van de vertegenwoordiger van praktijk Gelukkig Zijn ten opzichte van de door de deelnemer gestelde klacht. De vertegenwoordiger van praktijk Gelukkig Zijn zal zich binnen de beschikbare tijdsspanne inzetten om de voor de deelnemer gewenste situatie rondom de klacht te creëren. Praktijk Gelukkig Zijn biedt echter geen garanties rondom het geheel verdwijnen van de klachten. Wanneer een gestelde klacht en/of probleem/ situatie in de persoonlijke levenssfeer niet is opgelost na een individuele coaching-sessie Gelukkig Zijn of een sessie Eenheid-Healing kan praktijk Gelukkig Zijn niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele kosten die door de deelnemer zijn gemaakt.

Van de deelnemer wordt hierbij eveneens een integere en serieuze houding verwacht ten opzichte van de vertegenwoordiger van praktijk Gelukkig Zijn gedurende de sessie, cursus of workshop.

Wanneer de deelnemer niet de ondersteuning geboden krijgt die hij of zij verwacht kan dit direct aan de vertegenwoordiger van praktijk Gelukkig Zijn worden gemeld. De vertegenwoordiger houdt zich het recht voor de deelnemer aan te spreken op diens houding wanneer deze als storend voor het verloop van de sessie wordt ervaren.

Bij het afbreken van een sessie op initiatief van de vertegenwoordiger van praktijk Gelukkig Zijn naar aanleiding van een eventuele storende en/ of blokkerende, racistische of beperkende houding van de deelnemer naar de vertegenwoordiger of andere deelnemers, wordt geen restitutie van de betaalde kosten uitgekeerd.

Wanneer een van de onderdelen uit deze Algemene voorwaarden mocht worden nietig verklaard door een Nederlandse rechtbank, blijven de overige bepalingen zonder uitzonderingen van kracht.

Klachten

Bij klachten over de inhoud van een gereserveerde individuele sessie, workshop of cursus zal praktijk Gelukkig Zijn binnen 7 werkdagen reageren. Praktijk Gelukkig Zijn ziet het als zijn plicht om serieus en integer met de klacht om te gaan en zal doen wat mogelijk is om de deelnemer in de klacht tegemoet te komen, indien de klacht op redelijke grond wordt gedaan.

Het op initiatief van de deelnemer afbreken van een sessie gedurende deze sessie leidt niet tot restitutie van de reeds betaalde kosten.

Praktijk Gezondheid Aanpakken houdt het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden waar nodig en op eigen inzicht te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn dan van toepassing vanaf volgende geplande evenementen, niet voor reeds geboekte sessies, workshops of cursussen.